กฐินสามัคคี วัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร  Cr: คุณน้ำ (หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)
นางสาวนันทิญา ประทัง, คุณรุ้งทิพย์ ศุภศิริวัฒนา


คุณประภาพร ภูชะหาร

  


นางสาวประภาพร ภูชะหาร (คุณน้ำ)


นางสาวนภาวรรณ ผิวผาง .นางอุมิยา พงษานุกุลเวช


นางสาวนภาวรรณ ผิวผาง ทำพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

ก่อนกล่าวถวายผ้ากฐิน ตั้งนโม 3 จบ ว่า  
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 1)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 2)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 3)

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน
อิมัง มะยัง ภันเต / สะปะริวารัง / กะฐินะ- จีวะระทุสสัง /
สังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต/ สังโฆ /                                                                

อิมัง /สะปะริวารัง /กะฐินะจีวะระทุสสัง  / ปะฏิคคันหาตุ /
ปะฏิคคะ-เหตตะวา จะ /อิมินา ทุสเสนะ /กะฐินัง/ อัตถะรัตตุ/  
อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง  / หิตายะ / สุขายะ ฯ

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน (ไทย)
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ  /  ข้าพเจ้า-ทั้งหลาย  /
ขอน้อมถวาย /  ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ /
แด่พระภิกษุสงฆ์ / ขอพระภิกษุสงฆ์ / จงรับ / ผ้าจีวรกฐิน /
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ครั้น-รับแล้ว / จงกรานกฐิน /
ด้วยผ้าผืนนี้ / เพื่อ-ประโยชน์ /  เพื่อความสุข  /
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย /ตลอดกาลนาน-เทอญฯ

อีกแบบหนึ่ง ( กฐินราษฎร์)  

( กล่าวนำ / กล่าวตาม หยุดตามเครื่องหมายลูกน้ำ) 
นะโม   ตัสสะ,  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม   ตัสสะ,  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม   ตัสสะ,  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิมัง   ภันเต,   สะปะริวารัง,   กะฐินะจีวะระทุสสัง,   สังฆัสสะ, 
โอโณชะยามะ ,    สาธุ   โน   ภันเต,    สังโฆ,   อิมัง,    สะปะริวารัง, 
กะฐินะจีวะระทุสสัง ,   ปะฏิคคัณหาตุ,   ปะฏิคคะเหตวา  จะ,   อิมินา,
ทุสเสนะ ,    กะฐินัง,    อัตถะระตุ,    อัมหากัญเจวะ,    มาตาปิตุ,
อาทีนัญจะ ,   ญาตะกานัง,    ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย, 
ผ้ากฐิน , กับทั้งบริวารเหล่านี้,  แก่พระสงฆ์,  ขอพระสงฆ์, จงรับ,  
ผ้ากฐิน , กับทั้งบริวารเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย , ครั้นรับแล้ว, 
จงกรานกฐิน , ด้วยผ้านี้, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้า-
ทั้งหลาย ,  และแก่ญาติทั้งหลาย,  มีมารดาบิดาเป็นต้น,  ตลอดกาล-
นาน เทอญ.

คำถวายผ้ากฐินแบบสั้น  
นะโม ๓ จบ
อิมัง ,  สะปะริวารัง,  กะฐินะจีวะระทุสสัง, 
สังฆัสสะ ,   โอโณชะยามะ  ( ว่า ๓ จบ)
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวร
กับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์