วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา  หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓
เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ (อ่านต่อ)
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน ๖
นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน
คล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์
สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์
คือ ..

วันอัฏฐมีบูชา  
คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
( หลัง เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ ๘ วัน) ถือเป็นวันสำคัญใน พระพุทธศาสนา วันหนึ่ง
ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน วิสาขะ  ( เดือน ๖ ของไทย)

วันอาสาฬหบูชา
ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อน พุทธศักราช  
ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
ณ   ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง พาราณสี   แคว้นมคธ  
วันเข้าพรรษา
เป็น วันสำคัญในพุทธศาสนา วันหนึ่ง ที่ พระสงฆ์ เถรวาท
จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน
ที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่ พระธรรมวินัย บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

วันออกพรรษา
วันออกพรรษา   หรือ   วันปวารณาออกพรรษา  
เป็น วันสำคัญ ทาง พุทธศาสนา วันหนึ่งในประเทศไทย
เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุด ระยะเวลาจำพรรษา ๓ เดือน ของพระสงฆ์ เถรวาท