ถวายห้องน้ำ ๑๔ ห้อง

โดยคุณภัคภาค คุณะเกษม

คุณจุฑามาศ คุณะเกษม