มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ที่
เรื่อง
บทนำ
ข้อที่ 1 อย่าคบคนพาล
ข้อที่ 2 สมาคมด้วยบัณฑิต
ข้อที่ 3 การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา
ข้อที่ 4 การอยู่ในประเทศอันสมควร
ข้อที่ 5 เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน
ข้อที่ 6 ให้ตั้งตนไว้ชอบ
ข้อที่ 7 ความเป็นพหูสูต
ข้อที่ 8 เชี่ยวชาญในศิลปวิชา
ข้อที่ 9 เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย
ข้อที่ 10 เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต
ข้อที่ 11 อุปัฏฐากมารดาบิดา
ข้อที่ 12 ให้สงเคราะห์บุตร
ข้อที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา
ข้อที่ 14 การงานไม่ให้คั่งค้าง
ข้อที่ 15 การให้
ข้อที่ 16 ประพฤติธรรมทางกายวาจาใจ
ข้อที่ 17 การสงเคราะห์ญาติ
ข้อที่ 18 ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
ข้อที่ 19 การงดเว้นจากบาปทั้งปวง
ข้อที่ 20 การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา
ข้อที่ 21 ไม่ประมาทในการประพฤติธรรม
ข้อที่ 22 การรู้จักสัมมาคารวะ
ข้อที่ 23 เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ข้อที่ 24 มีความสันโดษ
ข้อที่ 25 มีความกตัญญู
ข้อที่ 26 การฟังธรรมตามกาล
ข้อที่ 27 ขันติ เป็นผู้มีความอดทน
ข้อที่ 28 เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม
ข้อที่ 29 การได้เห็นสมณะ ผู้มีความสงบ
ข้อที่ 30 การสนทนาธรรมตามกาล
ข้อที่ 31 การบำเพ็ญตบะ
ข้อที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย์
ข้อที่ 33 การเห็นแจ้งอริยสัจ 4
ข้อที่ 34 การทำพระนิพพานให้แจ้ง
ข้อที่ 35 มีจิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม
ข้อที่ 36 ความเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าโศก
ข้อที่ 37 ความไม่มีกิเลสในใจ
ข้อที่ 38 เป็นผู้มีจิตเกษม
เพลงมงคล 38 ประการ

๓๘ มงคลชีวิต
บทประพันธ์โดย พระพรหมมังคลาจารย์
   (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
อ่านโดย "กลีบบัว" สุภาพสตรี
    อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ทางแห่งความดี เล่มที่ ๑