ปริศนาสอนธรรม
ที่
เรื่อง
1.ชายโง่กินเกลือ

ปริศนาสอนธรรม
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    หนังสือชุดวัฒนธรรม เล่มที่ ๖
ท่านสิงหเสนเถระ รวบรวม
อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ แปล-เรียบเรียง
อ่านโดย "ดอกฟ้า" สุภาพสตรี
   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม