พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเจ้าน้อย(เจ้าชายสิทธัตถะ)
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม