นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง (ปลายฟ้า)
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ที่
เรื่อง
01 พระทารุจิริยะเถระ
02 สามเณรสังกิจจะ
03 พระสัปปทาสภิกขุ
04 อนาถปิณฑิกเศรษฐี
05 นายพราณกุกกุฏมิต
06 นายพรานสุนัขชื่อโกกะ
07 พระติสสเถระผู้คุ้นเคยกับนายช่างแก้ว
08 ชน ๓ พวก
09 พระโกณฑธานเถระ
10 พระมหาโมคคัลลานเถระ
11 พระพหุภัณฑิกเถระ