โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๑
สำนักปฏฺิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๓-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมการปฏฺิบัติ


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก เจ้าอาวาสวัดคณิศรธรรมิการาม
ทำพิธีเปิด กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ให้แนวทางในการปฏิบัติ


พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย ให้โอวาท(ขวามือ)และมีพระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย นำฝึกการอบรม


อัฐิธาตุเจดีย์ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


ในอัฐิธาตุเจดีย์ มีรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล และหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

    
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด นครพนม แห่งที่ ๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่ามหาชัย

  

   
การฝึกปฏิบัติธรรมยึดหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม