โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๕๒
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


สามเณร ภาคฤดูร้อน วัดป่ามหาชัย


สามเณร ภาคฤดูร้อน วัดป่ามหาชัย

วัดป่ามหาชัย

สามเณรวัดโฆสมังคลาราม สามเณรวัดป่านาอุดม สามเณรวัดหนองบัวศรีปทุม สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๗
เข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม บุญกฐินวัดป่ามหาชัย สถานีวิทยุวัดป่ามหาชัย อินเดีย-เนปาล
ประเพณีบุญบั้งไฟ กลอนสรภัญญะอีสาน สรภัญญ์บ้านหนองฮี เทศน์แหล่อีสาน