โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ


โรงเรียนปลาปากวิทยา 125 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โรงเรียนปลาปากวิทยา 125 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โรงเรียนปลาปากวิทยา 125 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โครงการ “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” นี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาสภาพสังคมในปัจจุบันว่า มีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัดและศาสนา มีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด
ขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ทะเลาะวิวาท  การก่ออาชญากรรม ยาเสพติด
และปัญหาทางเพศ จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการป้องกันปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้น โดยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีงาม  ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ฯ จึงได้จัดโครงการ “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ขึ้น

ซึ่งผลที่คาดว่า  จะได้รับจากโครงการ คือ เด็กและเยาวชนได้มีความคิดดี ทำดี และปฏิบัติดีต่อตนเองและผู้อื่นได้ในสังคม มีสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ที่ดี สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข