ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครั้งที่ ๑
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โรงเรียนโคกสว่างประชาสันต์วิทยา