โครงการเข้าค่าย สมานฉันท์ " วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม"
โรงเรียนเปลาปากวิทยา โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา