โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๔๙ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร .