ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชาโลก
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า