บรรยายธรรม นอกสถานที่ บ.เมืองเก่า อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนค