วัดโฆสมังคลาราม
บ.โพนสวาง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๕
มีพระภิกษุสามเณร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ รูป

อบรมสามเณร ภาคฤดูร้อน วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม


วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน บุญกฐินวัดป่ามหาชัย พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล