วัดป่ามหาชัย 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายหน่อ ผิวผาง นางกันยา ผิวผาง
ขอปวารณาจองเป็นเจ้าภาพกฐิน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
..............ปี ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม วัดป่ามหาชัย ๒๕๕๕
โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ค่ายพระยอดเมืองขวาง
อ.เมือง จ.นครพนม
ข้าราชการทหาร ๒๐๐ คน
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน
นักเรียน ๑๕๐ คน
๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
พระภิกษุ ๕๐ รูป สามเณร ๑ รูป
ประชาชนทั่วไป ๓๐๐ คน
๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน   นักเรียน ๑๕๐ คน
๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
บุญกฐินสามัคคี
โดยการนำของ
นายโชติอนันต์ แสนสุภา
คณะศรัทธาชาวอำเภอปลาปาก
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
วัดป่ามหาชัย ร่วมกับ วัดป่านาอุดม
พระภิกษุ ๓๙ รูปสามเณร ๑ รูป
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเยาวชน
โรงเรียนตับเต่าวิทยาคม
ต.หนองเทา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นักเรียน ม.๑-๓ จำนวน ๕๐ คน
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
งานทำบุญ
คล้ายวันมรณภาพ ครบ ๙ ปี
พระสุนทรธรรมากร
( หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
พระภิกษุ ๖๐ รูป ประชาชน ๓๐๐ คน
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โครงการ ๑ อำเภอ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรงเรียนปลาปากวิทยา
นักเรียน ม..๓ - ๖ จำนวน ๑๐๐ คน
๒๖- ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕
โครงการฟื้นฟู
ูผู้พิการทางการมองเห็น
ด้าน Orentation & Mobility 2555
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโชคอำนวย
อ.เมือง จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป   จำนวน ๓๐ คน
๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
เช้า ทำบุญให้เปตรชน - เย็น ปฏิบัติธรรม
๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕
โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครั้งที่ ๓
โรงเรียนเทศบาล ๒ ,
โรงเรียนเทศบาล ๕
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๒๕๐คน
๒๐ - ๒๒   กันยายน ๒๕๕๕
โครงการสถานีวิทยุเคลื่อนที่
บันทึกเสียงการสวดสรภัญญ์อีสาน
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
๑๓ ก.ย.๒๕๕๕
โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครั้งที่ ๒
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๓๕๐คน
๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ครั้งที่ ๑
รร.มหาชัยวิทยาคม
รร.ธรรมโฆษิตวิทยา
รร.โคกสว่างประชาสันต์วิทยา
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๓๕๐ คน
๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก
งานแสดงพระปฏิโมกข์สัญจร
คณะสงฆ์ จำนวน ๑๖๙ รูป
อุบาสก-อบาสิกา ๒ , ๐๐๐ คน
๑ กันยายน ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๐ คน นักเรียน ๙๓ คน
๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรม " วันแม่แห่งชาติ"
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๖๓ คน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันเข้าพรรษา
พระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป
สามเณร จำนวน ๓ รูป
๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันอาสาฬหบูชา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตักบาตร-เวียนเทียน-ปฏิบัติธรรม
๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านผึ้ง
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๑๘๐ คน
๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการเข้าค่าย สมานฉันท์
" วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม"
โรงเรียนเปลาปากวิทยา
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๑๕๐ คน
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
โครงการอบรม
ศักยภาพ ครู กศน.
คณะครู กศน. จังหวัดนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๙๐ คน
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านอูนโคก
ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
คณะครู ๑๐ คน นักเรียน ๖๐ คน
๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการบรรพชา
เฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๑๔๙ รูป
๗ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการเข้าค่าย 3D กศน.ปลาปาก
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๓ คน    นักเรียน ๑๖๐ คน
๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โครงการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๒๐ คน นักเรียน ๒๗๐ คน
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชาโลก
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๑๐ รูป
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐๐ คน
๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เนกขัมมบารมี
บวชปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
บรรพชาเป็นสามเณร
จำนวน ๑๒ รูป
โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล
อ.เรณู จ.นครพนม
๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๕
บรรยายธรรม นอกสถานที่
บ.เมืองเก่า อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ประชาชน ๓๐๐ คน
๕ พ.ค. ๒๕๕๕
เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์
นายพงศธร   สัจจชลพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
คุณประภาศิริ สัจจชลพันธ์
ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ คน
๕ พ.ค. ๒๕๕๕
บรรยายธรรม นอกสถานที่
โรงพยาบาลปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประชาชนทั่วไป ๑๕ คน
ข้าราชการ ๔ คน
๔ พ.ค. ๒๕๕๕
โครงการบรรพชา
-อุปสมบทภาคฤดูร้อน
พระภิกษุ ๗ รูป
สามเณร ๑๕๐ รูป
๒- ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
ธรรมจาริก วัดโฆสมังคลาราม
ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๖๔ รูป พระภิกษุ ๔ รูป
๙ เมษายน ๒๕๕๕
วัดป่านาอุดม
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๓๔ รูป พระภิกษุ ๒ รูป
๙ เมษายน ๒๕๕๕
วัดโฆสมังคลาราม
ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๖๔ รูป พระภิกษุ ๔ รูป
๘ เมษายน ๒๕๕๕
วัดบ้านหนองบัว
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
สามเณร ๕๒ รูป พระภิกษุ ๔ รูป
๗ เมษายน ๒๕๕๕
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๑๕๐ คน
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรม " วันมาฆบูชา"
สำคัญทางพระพุทธศาสนา
พระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๑๒ รูป
ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๓ คน
๗ มีนาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๙๐ คน
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕
โรงเรียนเครือข่ายตำบลมหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะครู ๑๕ คน นักเรียน ๒๗๐ คน
๒๙ ก.พ - ๒ มี.ค. ๒๕๕๕
วันบูรพาจารย์
พิธีสวดทักษิณานุปาทาน
ถวาย พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประชาชนทั่วไป    จำนวน ๔๐๖ คน
๑๐ ม.ค.๒๕๕๕
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พระภิกษุ/สามเณร ๓๐ รูป
ประชาชนทั่วไป    จำนวน ๔๐๖ คน
๓ - ๑๐ ม.ค.๒๕๕๕
โครงการ"เนกขัมมบารมี"
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พระภิกษุ ๑๑ รูป สามเณร ๒ รูป
๒ มกราคม ๒๕๕๕
ทำบุญขึ้นปีใหม่
ต้อนรับปี ๒๕๕๕
ประชาชนทั่วไป
๑ มกราคม ๒๕๕๕
ทำบุญตักบาตรปีใหม่
บ.ถาวร อ.ปลาปาก จ.นครพนม
คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย
พระภิกษุ /สามเณร ๑๖ รูป
๑ มกราคม ๒๕๕๕