พระภิกษุสามเณร จำพรรษา ปี ๒๕๕๗
พระภิกษุ ๑๒ รูป สามเณร ๑ รูป รวม ๑๓ รูป


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระทินกร ปภัสสโร
รองเจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย

พระสมหวัง จันทปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย


สถิติพระภิกษุสามเณร จำพรรษา วัดป่ามหาชัย