http://www.watpamahachaip2.com
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติคุณบัตร ให้ วัดป่ามหาชัย เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗  ๑ เมษายน ๒๕๕๗