พระภิกษุจำพรรษา ปี ๒๕๕๘


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระทินกร ปภัสสโร รองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระสมหวัง จันทปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

สถิติพระภิกษุสามเณร จำพรรษา วัดป่ามหาชัย