ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ผู้บริหาร สมาชิก ฯ และพนักงาน อบต.เลิงแฝก จ.มหาสารคาม
 
   
ประวัติข้อมูล
พระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
พระพุทธเมตตามหาอุดมมงคล
พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล
ประวัติวัดป่ามหาชัย
ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ประวัติบ้านมหาชัย
ประวัติอำเภอปลาปาก
ประวัติจังหวัดนครพนม
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อำเภอปลาปาก
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนม
ดนตรีบรรเลง
เทศน์แหล่อีสาน
สาระความรู้ทั่วไป
พระพุทธพจน์
วันสำคัญทางศาสนา
ประวัติพระพุทธสาวก
ประเพณีการทำบุญ
ตำนานพระปริตร
สถานีวิทยุ เสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
สาระความรู้ทางพระพุทธศาสนา
บทกลอน สรภัญญะ อีสาน
สรภัญญะ พื้นบ้านอีสาน
วัฒนธรรม 7 ชนเผ่า นครพนม
ลำประวัติหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
ธรรมะหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
   
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
เสียงอ่าน "กลีบบัว"
เสียงอ่าน "ปลายฟ้า"
เสียงอ่าน "ดอกฟ้า"
เสียงอ่าน "รวงทอง"
เสียงอ่าน "พุทธรักษา"
เสียงอ่าน "ดอกแก้ว"
 เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
ตราสัญลักษณ์ วัดป่ามหาชัย
โทร.089-8419453, 083-3385003
  วัดป่ามหาชัย นครพนม
อุโบสถสังฆกรรมปลาปาก นครพนม
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
จังหวัดนครพนม
พระวิทยากร วัดป่ามหาชัย
พระทินกร ปภัสสโร
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ รุ่น ๕๙ ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒
ตารางการอบรม-กิจกรรม ปี ๒๕๖๐
วัน/เดือน/ปี
ชื่อโครงการ/โรงเรียน/กิจกรรม
ระดับชั้นการศึกษา
จำนวน
       
๒๐- ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
พระภิกษุ
จำนวน - รูป
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาชนทั่วไป
จำนวน - คน
       
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีถวายพระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิสมบัติ ปางนาคาธิบดีนาคราช
พระภิกษุ
จำนวน - รูป
บวชชีพราหมณ์ พุทธาภิเษก ตลอดคืน
ประชาชนทั่วไป
จำนวน - คน
     
๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ตำบลบ้านเอื้อง   นักเรียน จำนวน ๑๒๐ คน
  อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม ครู จำนวน ๑๐ คน
       
๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเครือข่ายธาตุมหาชัย นักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ครู จำนวน ๑๐ คน
       
๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ครู จำนวน ๒๐ คน
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม    
       
๑๐ - ๑๒ พ.ค ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาปากวิทยาคม (เข้าค่ายคุณธรรม) นักเรียน จำนวน ๒๕๐ คน
  ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ครู จำนวน ๑๐ คน
       
๑๙ - ๒๑ พ.ค.๒๕๖๐ โรงเรียนโพนสวรรค์ นักเรียน จำนวน ๑๕๐ คน
  อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ครู จำนวน ๑๐ คน


เว็บไซต์ www.watpamahachaip2.com จดทะเบียน เมื่อ 6 ก.พ 58
เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ศูนย์ประสานงานค่ายพุทธบุตรพุทธรรม