เสียงหนังสือ
๓๘ มงคลชีวิต ปริศนาสอนธรรม
บทประพันธ์โดย อ.วศิน อินทสระ บทประพันธ์โดย อ.วศิน อินทสระ บทประพันธ์โดย พระพรหมมังคลาจารย์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านโดย "กลีบบัว" สุภาพสตรี อ่านโดย "ปลายฟ้า" สุภาพสตรี    (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)     หนังสือชุดวัฒนธรรม เล่มที่ ๖
    อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม     อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อ่านโดย "กลีบบัว" สุภาพสตรี ท่านสิงหเสนเถระ รวบรวม
    อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ แปล-เรียบเรียง
อ่านโดย "ดอกฟ้า" สุภาพสตรี
   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
 
 
      ชุด นิทานพุทธภาษิต
      คิดเป็นก็เป็นสุข อ่านโดย "ดอกแก้ว" สุภาพสตรี  
รวบรวมโดย อ.ภูริวัฒน์ พธ.บ.ป.ธ.๗
อ่านโดย "พุทธรักษา" สุภาพสตรี
     ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก
 
อ่านโดย "รวงทอง" สุภาพสตรี
    ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก
      จังหวัดนครพนม
 
    ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก
    จังหวัดนครพนม
 
    จังหวัดนครพนม  
นักอ่านประจำสถานีวิทยุเสียงธรรม
"กลีบบัว" "ดอกฟ้า" "รวงทอง" "พุทธรักษา" "ดอกแก้ว" "ปลายฟ้า"
   อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม      อ.ปลาปาก จ.นครพนม      อ.ปลาปาก จ.นครพนม      อ.ปลาปาก จ.นครพนม      อ.ปลาปาก จ.นครพนม     อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม