ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วันสงกรานต์
ชาวบ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
วัดป่ามหาชัย และ วัดถาวร พระสงฆ์จำนวน ๑๕ รูป
นำโดย พระครูภาวนาสุตาภร(พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
วันที่ ๑๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๑