คุณแม่สมศรี เนาวโรจน์ พร้อมลูกหลาน
ถวายพระแก้วมรกต หนังสือสวดมนต์ และปัจจัยบำรุงวัด
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑