โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนปลาปากวิทยา
กิจกรรม พ่อครู แม่ครู พาลูกเข้าวัด
กิจกรรม ตักบาตรวันพระธรรมะประเทืองปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม วันวิสาขบูชาโลก กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
.....................................
โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม