ค่ายปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม