ค่ายปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒


พระอาจารย์พันตรี สาธโร เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม


กิจกรรม พัฒนาจิต เจริญปัญญา โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก


กิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก


กิจกรรม รู้รักสามัคคี โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก


อัฐิธาตุเจดีย์ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ