ค่ายปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว