โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
นักเรียน ๖๐ คน ครู ๑๐ คน