วันแม่แห่งชาติ ปี 2561


คุณไพโรจน์ มิควาฬ, คุณปทิตตา มิควาฬ, คุณนราทิพย์ ชาธิพา


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย จังหวัดนครพนม