โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑