กฐินสามัคคี   ๒๕๖๑
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ใน วันเสาร์ ที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยการนำของ คุณประภาพร ภูชะหาร
(cr: หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)   คุณวันดี มนต์วิเศษ

มีกำหนดการดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีแห่ผ้ากฐินสามัคคี   เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายผ้ากฐิน  
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  
ผู้ร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหาร  /รับของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี
สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้


คุณประภาพร ภูชะหาร
(cr: หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)  


คุณวันดี มนต์วิเศษ


คุณอุมิยา พงษานุกุเวช


คุณปทิตตา มิควาฬ , คุณนราทิพย์ ชาธิพา


พระครูภาวานาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


คุณประภาพร ภูชะหาร, คุณวันดี มนต์วิเศษ, คุณนภาวรรณ ผิวผาง


คณะลูกหลาน คุณแม่สีทา เสนาช่วย


โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


อัฐิธาตุเจดีย์ วัดป่ามหาชัย


รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


พระพุทธโลกวิทูมหาศรีสุริยะมงคล


คุณไพโรจน์ มิควาฬ, คุณปทิตตา มิควาฬ

กฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐