พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (นครพนม) แห่งที่ ๒

๑.ชื่อ

ชื่อ (เดิม) พระมหาประเทือง ฉายา พุทฺธรกฺขิโต นามสกุล ทาอามาตย์
วุฒิการศึกษา นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปัจจุบันพำนัก วัดป่ามหาชัย เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒
ตำบล มหาชัย อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐

๒.หน้าที่การทำงาน

พ.ศ.๒๕๓๙ ดำรงตำแหน่ง พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๔๕ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
พ.ศ.๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
พ.ศ.๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง พระวิปัสสนาจารย์ ประจำจังหวัดนครพนม
พ.ศ.๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม)แห่งที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๒  ดำรงตำแหน่ง พระธรรมทูตสาย ที่ ๖ ภาคอีสานตอนบน
พ.ศ.๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนบุคคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครพนม

๓.สถานเดิม

ชื่อ นายประเทือง นามสกุล ทาอามาตย์ เกิดวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
วันพุธ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕
ณ บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๑๐ บ้านวังยาง ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
บิดา นายบุญคุ้ม มารดา นางถนอม นามสกุล ทาอามาตย์

๔.บรรพชา

วันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ ค่ำ ปีมะแม วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๕.อุปสมบท

วันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ค่ำ ปีมะแม วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ. ศ. ๒๕๓๕
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระกรรมวาจาจารย์ พระกิตติกมล กลฺยาโณ พระอนุสาวนาจารย์ พระคำสุก สุธมฺโม

๖.วิทยาฐานะ

พ.ศ.๒๕๓๕ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๓๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๕๓๗ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๔๐ สอบไล่ได้เปรียญธรรมประโยค ๑-๒
พ.ศ.๒๕๔๑ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค

การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาเรียนหลักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
จากพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ความชำนาญการ สามารถออกแบบการก่อสร้างเสนาสนะ อาคารถาวรวัตถุได้เป็นอย่างดี

๗.การศาสนศึกษา

พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นครูสอนพระปริยัติแผนกนักธรรม
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นครูสอนพระปริยัติแผนกบาลี
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง อำเภอปลาปาก
พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำอำเภอปลาปาก
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำอำเภอปาก

๘.รางวัลที่เคยได้รับ

พ.ศ.๒๕๕๑ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น

๙.สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
เป็น “ พระครูภาวนาสุตาภรณ์” ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

หมายเหตุ พระอุปัชฌาย์สมณศักดิ์ปัจจุบัน เป็น พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)


เอกสาร-ภาพ
วุฒิบัตรพระนักเผยแผ่ ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ตราตั้งเจ้าอาวาส ใบประกาศนักธรรมชั้นตรี
วุฒิบัตรพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วุฒิบัตรพระธรรมทูต ใบประกาศนักธรรมชั้นโท
ใบประกาศเปรียญธรรมประโยค ๑-๒ ใบประกาศเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ใบประกาศนักธรรมชั้นเอก
ตราตั้งพระครูสัญญาบัตร วิสุงคามสีมา หนังสืออนุญาตุสร้างวัด เสมาธรรมจักรพระราชทาน
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พระวิทยากรกองทัพธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง      

ประมวลภาพ พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

ภาพเก่า