ประวัติความเป็นมาวัดธาตุมหาชัย

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ พระอาจารย์คำพันธ์ โฆสปัญโญ (อายุ ๓๖ ปี พรรษ ๖)
ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบล พุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ได้ชักชวนญาติโยมและสานุศิษย์อพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เพื่อทำมาหากิน เนื่องจากว่าบ้านเดิมนั้นมีพื้นที่ทำมาหากินน้อย
ดังนั้น จึงได้อพยพออกจากบ้านเดิมโดยใช้เกวียนเป็นพาหะนะ
มีครอบครัวอพยพตาม จำนวน ๑๔ ครอบครัว และได้จัดตั้งวัดบริเวณพื้นที่วัดในปัจจุบัน


ชื่อวัดธาตุมหาชัย

วัดธาตุมหาชัย แต่เดิมในการตั้งวัดครั้งแรกมีชื่อว่า วัดโฆษการาม
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้เปลี่ยนเป็นวัดมหาชัย
และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็นวัดธาตุมหาชัย
เพราะถือเอาพระธาตุเป็นสัญญาลักษณ์สำคัญมาโดยชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน


สถานที่ตั้งวัดธาตุมหาชัย

วัดธาตุมหาชัย ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ในพื้นที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา วัดธาตุมหาชัย เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๒
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐ อยู่ระหว่างกลาง ๒ จังหวัด
คือ จังหวัดนครพนมและสกลนคร


ลักษณะพื้นที่

ภูมิประเทศที่ตั้งวัด เป็นเนินดินลูกรัง ชาวบ้านเรียกเนินนี้ว่า เนินมหาชัย


หลักฐานการก่อสร้างวัดธาตุมหาชัย

- สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับทะเบียน ส.ค.๑
- เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
- เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
- เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการประกาศนียบัตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
- โฉนดทีดิน วัดธาตุมหาชัย รับวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เลขที่ ๓๗๒๓๒


ที่มา http://www.watthatmahachai.com /ประวัติวัดธาตุมหาชัย

ประวัติการสร้างพระธาตุมหาชัย


สถานที่ตั้ง  

                วัดธาตุมหาชัย   บ้านมหาชัย   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม        

ความเป็นมา

                พระธาตุมหาชัยองค์เดิม สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยดำริของหลวงปู่ หลังจาก
ที่หลวงปู่ได้นำพาญาติโยมมาสร้างบ้านมหาชัย และสร้างวัดโฆษการาม ต่อมาจึงดำริที่จะสร้างพระธาตุขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธ โดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยม
ชาวตำบลมหาชัยทุกหมู่บ้านได้นำเอาหินลูกรัง และดินมากองรวมกันให้เป็นเนินสูงเพื่อจะให้เป็นฐานพระธาตุ
จนได้เนินสูงพอสมควร ต่อมาได้มีหน่วยงานของทางราชการมาช่วย เช่น หน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) ได้นำรถแทรกเตอร์มา
ช่วยทำฐานพระธาตุเพียงหยาบๆ จนได้ฐานพระธาตุกว้าง 17  เมตร ยาว 23  เมตร   สูง 4.50  เมตร การสร้างพระธาตุหลวงปู่
ได้ดำเนินการสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป อาศัยกำลังจากญาติโยมและพระภิกษุสามเณรในวัด

                พ.ศ. 2512 ศิษย์หลวงปูคนหนึ่งคือพระมหาเฉวต วชิรญาโณ จำพรรษาอยู่ที่นครเวียงจันทน์
ประเทศลาวได้เดินทางมาเยี่ยมนมัสการหลวงปู่และได้นำเอาพระอรหันตสารีริกธาตุ ของพระอัญญาโกณฑัญญะปฐมสาวก ถวายแด่หลวงปู่
เพราะเลื่อมใสเห็น ว่าหลวงปู่กำลังสร้าง พระธาตุ

                พ.ศ. 2514 หลวงปู่ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุขึ้น โดยได้อาราธนาพระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมในสมัยนั้น
มาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ทางฝ่ายบ้านเมืองได้เชิญ พลตรี ยง     ณ นคร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน แต่ท่านผู้ว่าฯ
ติดราชการจึงให้พันตรี อรุณ สังฆบรรณ ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอปลาปาก มาทำหน้าที่เป็นประธานแทน
เมื่อเสร็จจากพิธิวางศิลาฤกษ์แล้ว ได้ลงมือก่อสร้างองค์พระธาตุโดยพระมหาเฉวต วชิรญาโณ เป็นช่าง และนายทองดี   ศรีสุวงค์
เป็นผู้ช่วย ได้ก่อสร้างขึ้นมาจนเป็นพระธาตุรูป   8  เหลี่ยม สูงประมาณ 7  เมตร
ในการก่อสร้างองค์พระธาตุได้อาศัยกำลังทรัพย์จากญาติโยมชาวตำบลมหาชัย และตำบลใกล้เคียงได้บริจาคในรูปปัจจัยบ้าง
วัสดุก่อสร้างบ้าง เช่น หิน ซึ่งถากเป็นแผ่นๆ กว้าง 15  เซนติเมตร ยาว 30  เซนติเมตร   หนา   10  เซนติเมตร

                พ.ศ. 2515 นายพิศาล   มูลศาสตร์สาทร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสมัยนั้น
เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลมหาชัย ท่านได้เห็นพระธาตุ และเห็นความพร้อมเพรียงของชาวบ้านที่ช่วยกันก่อสร้างพระธาตุ
จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้เข้ามากราบนมัสการ หลวงปู่และ ได้ปวารณาตัวขอเป็นผู้อุปถัมภ์
ต่อมาท่านได้ให้นายช่างหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบทเขียนแบบแปลนพระธาตุขึ้นนำเสนอหลวงปู่ และได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระ
ธาตุตามแบบแปลนจนเป็นผลสำเร็จสวยงาม

                พ.ศ. 2517 พลตำรวจโทวิศิษฐ์   เดชกุญชร (ยศในขณะนั้น) ราชองครักษ์ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายคุ้มครองตำบล ( ช.ค.ต.) และชุดปฏิบัติการช่วยเหลื่อประชาชน (ป.ช.ป.)
ท่านได้มาเห็นองค์พระธาตุก็เกิดความเลื่อมใส ได้ถามประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุจนถึงการก่อสร้าง และกำหนดวันแล้วเสร็จ
หลังจากนั้นท่านได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อวันที่   25  พฤษภาคม   พ.ศ.   2518
ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงนำพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุมหาชัย และทรงเวียนเทียนรอบ องค์พระธาตุด้วยพระองค์เอง
พร้อมด้วย ข้าราชบริพาร และพสกนิกรฯ

 


พระธาตุมหาชัย องค์เดิม


                ข้อมูลจำเพาะ (พระธาตุองค์เดิม)
                ฐานและองค์พระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม ฐานพระธาตุกว้าง   32  เมตร   ยาว   32  เมตร มี   2  ชั้น ชั้นล่างสูง   2.50 เมตร ชั้นบนสูง 2 
เมตร ฐานพระธาตุภายนอกใช้หินแม่รังแผ่นโต ๆ นำมาถากเป็นแผ่นจำนวนทั้งหมด   5,320  แผ่น   แต่ละแผ่นกว้าง   15  ซ.ม.   ยาว   30  ซ.ม.  
หนา   10  ซ.ม.   องค์พระธาตุสูง   10.50  เมตร รวมทั้งฐานสูง   15.00  เมตร   รวมทั้งฉัตร   สูง   16  เมตร

                ประวัติองค์พระธาตุองค์ปัจจุบัน

                ในปี   พ.ศ.   2536  หลวงปู่ได้ดำริที่จะสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ครอบองค์เดิม
จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อขออนุญาตสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบองค์เดิมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติครบ   50  ปี ในปี พ.ศ.   2539
หลังจากนั้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นในลักษณะองค์เดิม คือมีรูปทรงแปดเหลี่ยม โดยครอบองค์เดิม  
ระยะห่างจากองค์เดิมกว้าง   1  เมตร พระธาตุที่สร้างครอบนี้สูงรวมฐาน   37  เมตร
ที่คงรูปทรงแปดเหลี่ยมนั้นมีความหมายเป็นปริศนาธรรมของหลวงปู่   คือ   พระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม หมายถึงมรรคมีองค์แปด และที่สูง
  37  เมตร หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้   37  ประการ (โพธิปักขิยธรรม   37  ประการ)     มรรค   8  มี สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ,
สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ , สัมมาวาจา เจรจาชอบ , สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ , สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ , สัมมาวายามะ
ความเพียรชอบ , สัมมาสติ ระลึกชอบ , สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ     โพธิปักขิยธรรม   37  ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4 ,
อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7 , มรรคมีองค์ 8 , องค์พระธาตุมหาชัยองค์ใหม่ที่สร้างครอบองค์เดิมนั้น   สร้างเสร็จเมื่อ  
พ.ศ. 2539  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ผู้แทนพระองค์เสด็จยกฉัตรพระธาตุเมื่อวันพฤหัสบดีที่   14  พฤศจิกายน   พ.ศ.   2539


สร้างครอบ พระธาตุมหาชัย องค์เดิม