ตำบลมหาชัย
อำเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม

 

ประวัติความเป็นมา :
แต่เดิม นายภูษา    เสนาช่วย ซึ่งเป็นราษฎรบ้านหนองหอย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งมาเยี่ยมญาติที่บ้านนกเหาะ
และได้ไปเที่ยวป่าตามโคกมหาชัย เห็นว่านาอยู่ จึงกลับไปชวนชาวบ้านที่บ้านหนองหอย มาอยู่อีกประมาณ 7 ครัวเรือน
ประมาณปี พ.ศ. 2494 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น ซึ่งมีนายภูษา    เสนาช่วย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อบ้านมหาชัย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาปาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้แยกออกจากอำเภอเมือง
มาเป็น กิ่งอำเภอปลาปาก มีจำนวน 6 ตำบล ซึ่งตำบลมหาชัย มี 13 หมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ตั้งตำบลโคกสูงขึ้น
แล้วตำบลมหาชัย เหลืออยู่ 7 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้แยกหมู่บ้านขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน
โดยแยกออกจากหมู่ที่ 6 รวมเป็น 8 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลมหาชัยตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร ประชากรจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่เป็นป่าไม้ ดินเป็นดินลูกรัง

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

สภาพภูมิประเทศ :
ตำบลมหาชัย เป็นพื้นที่ราบ มีความลาดจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 140-170 เมตร
เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนมาก จะเป็นพื้นที่ป่าสงวน ลักษณะป่าเป็นป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 26,611 ไร่

การแบ่งเขตการปกครอง :
แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนเกษตรกร

1

ห้วยไหล่

277

263

540

129

125

2

มหาชัย

501

532

1,033

228

191

3

ดอนกลาง

335

354

689

183

163

4

หนองบัว

321

354

675

197

190

5

วังม่วง

321

377

698

99

96

6

ถาวร

386

441

827

168

165

7

ทันสมัย

222

243

465

98

98

8

นาอุดม

193

173

366

87

83

รวม

2,556

2,737

5,293

1,189

1,111

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก    ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม    เลี้ยงโค กระบือ ทอผ้า รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.มหาชัย
2. วัดธาตุมหาชัย
3. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
4. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัย

เส้นทางการคมนาคม :
การเดินทางเข้าสู่ตำบลมหาชัย สามารถใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินสาย นครพนม - สกลนคร ระยะทาง 3 กม.
2. เส้นทาง รพช. ระยะทาง 11 กม.

 

กลับสู่หน้าหลัก