ข่าวประชาสัมพันธ์

นายหน่อ ผิวผาง นางกันยา ผิวผาง
ขอปวารณาจองเป็นเจ้าภาพกฐิน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
..............ปี ๒๕๖๒
 
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๙