[๔๓๓] ธรรม ๗ อย่าง ที่มีอุปการะมาก เป็นไฉน ฯ

ได้แก่ อริยทรัพย์ ๗ คือ ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะจาคะ ปัญญา

ธรรม ๗ อย่างเหล่านี้ มีอุปการะมาก ฯ

ปา. ที. ๑๑ / ๒๖๖/๔๓๓