คัทรภสูตร


[ ๕๒๒ ] ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ลาติดตามไปเบื้องหลังฝูงโค มันร้องว่า แม้เรา ก็เป็นโค
แต่สีเสียง และ รอยเท้า ของมันหาเหมือนของโคไม่

มันเป็นแต่เดินตามหลังฝูงโค
ร้องว่า แม้เราก็เป็นโคๆ ดังนี้เท่านั้น แม้ฉันใด

ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ฉันนั้น เหมือนกันแล
ติดตามไปเบื้องหลังภิกษุสงฆ์
ร้องประกาศว่าแม้เราก็เป็นภิกษุๆ

แต่ความพอใจ ในการสมาทานอธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาของเรา
หาเหมือนของภิกษุ ทั้งหลายไม่

เขาเป็นแต่ติดตาม ไปเบื้องหลังภิกษุสงฆ์
ร้องประกาศว่า แม้เราก็เป็นภิกษุๆดังนี้เท่านั้น

เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย !
ท่านทั้งหลายพึงศึกษาว่า

เราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้า ในการสมาทานอธิศีลสิกขา
เราจักมีความพอใจอย่างแร้งกล้า ในการสมาทานอธิจิตตสิกขา
เราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้า ในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลายพึงศึกษาเช่นนี้แล ฯ

จบสูตร

 

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก - ทุก - ติกนิบาต
หน้าที่ ๒๑๘ / ๒๙๐ หัวข้อที่ ๕๒๒