พุทธพจน์
 แปลว่า  พระดำรัสของพระพุทธเจ้า, คำพูดของพระพุทธเจ้า

พุทธพจน์  หมายถึงถ้อยคำสำนวนที่ พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ ธรรม หรือ วินัย 
ซึ่งเรียกว่า  นวังคสัตถุศาสน์  บ้าง  ปาพจน์  บ้าง ล้วนเป็นพุทธพจน์
พุทธพจน์  จัดเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องอ้างอิงเทียบเคียงว่าคำสอนใดเป็น สัทธรรม แท้ (พุทธพจน์) หรือเป็นสัทธรรมเทียม (สัทธรรมปฏิรูป) เพราะคำสอนที่เป็นสัทธรรมแท้นั้นต้องเป็นไปเพื่อคลายกำหนัด เพื่อกำจัด ทุกข์  เพื่อไม่สั่งสม กิเลส  เพื่อมักน้อย เพื่อ สันโดษ  เพื่อสงัดจากหมู่เพื่อความเพียร และเพื่อเลี้ยงง่าย ถ้าตรงกันข้าม พึงรู้ว่าเป็นสัทธรรมเทียม

อ้างอิง
พระธรรมกิตติวงศ์ ( ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙  ราชบัณฑิต  พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด  คำวัด,  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548