สังคหสูตร

[ ๓๒ ] ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ
ทาน การให้ ๑
เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑
อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน์ ๑
สมานัตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ

การให้ ๑
ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑
ความประพฤติประโยชน์ ในโลกนี้ ๑
ความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอในธรรมนั้นๆ ตาม สมควร ๑

ธรรมเหล่านั้นแล เป็นเครื่องสงเคราะห์โลก
ประดุจ สลักเพลาควบคุมรถที่แล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้น

ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้
มารดาหรือบิดาไม่ พึงได้ความนับถือ หรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร

ก็เพราะเหตุที่ บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์ เหล่านี้
ฉะนั้นพวกเขา จึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่ น่าสรรเสริญ ฯ

จบสูตร

 

 

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ ( ภาษาไทย ) เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
หน้าที่ ๓๒ / ๒๔๐ หัวข้อที่ ๓๒