บัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

สำรวจ เมื่อ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๙


ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
วัด
ตำบล
หมายเหตุ
พระครูสุวรรณโพธิธร
จร.
วัดศรีสุมังค์
ปลาปาก
ที่ปรึกษา จต.ปลาปาก เขต ๒
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
จร.
วัดคณิศรธรรมิการาม
ปลาปาก
เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
จร.
วัดธาตุมหาชัย
ปลาปาก
รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูเมธีธรรมประโชติ
จร.
วัดกุตาไก้เหนือ
กุตาไก้
จต.กุตาไก้ ทบจอ.
พระครูศรีธรรมากร
จร.
วัดห้วยไหล่
มหาชัย
จต.มหาชัย
พระครูปทุมกิจจาภรณ์
จร.
วัดศรีบัวบาน
นามะเขือ
จต.นามะเขือ
พระครูสุศีลสังวร
ผจร.
วัดคณิศรธรรมิการาม
ปลาปาก
จต.ปลาปาก เขต ๑
พระครูพิสิฐสีลาภรณ์
จร.
วัดโพนสวรรค์
โคกสูง
จต.โคกสูง
พระครูธำรงสังฆการ
จร.
วัดดำรงเมธาราม
หนองฮี
จต.หนองฮี เขต ๒
๑๐
พระครูอรุณสุตาภรณ์
จร.
วัดจอมแจ้ง
โคกสว่าง
จต.โคกสว่าง
๑๑
พระครูประภาตสารกิจ
จร.
วัดอิสานภาลัย
ปลาปาก
จต.ปลาปาก เขต ๒
๑๒
พระครูโพธิรัตนวิมล
จร.
วัดโพธิ์ศรีสมภิบาล
หนองเทาใหญ่
จต.หนองเทาใหญ่
๑๓
พระครูภาวนาสุตาภรณ์
จร.
วัดป่ามหาชัย
มหาชัย
๑๔
พระครูโกศลชยาภรณ์
จร.
วัดโพธิ์ชัย
หนองฮี
๑๕
พระครูโสภิตนันทธรรม
จร.
วัดไทยงาม
หนองเทาใหญ่
๑๖
พระครูอุดมวรรณคุณ
จร.
วัดสามัคคีธรรม
โคกสว่าง
๑๗
พระครูปภาสวชิรธรรม
จร.
วัดวังโพธิ์
กุตาไก้
๑๘
พระครูปภาสวชิรธรรม
จร.
วัดป่าหนองฮี
หนองฮี
๑๙
พระครูวิเวกธีรากร
จร.
วัดป่าเมธาวิเวก
หนองฮี
๒๐
พระครูโสภณศาสนธรรม
จร.
วัดหนองบัว
มหาชัย
๒๑
พระครูวีรงค์สังวรกิจ
จร.
วัดโพนทา
กุตาไก้
๒๒
พระครูคณิศรกิจจานุยุต
รจร.
วัดคณิศรธรรมิการาม
ปลาปาก
๒๓
พระครูกาญจนปัญญาภิวัฒน์
วัดคณิศรธรรมิการาม
ปลาปาก

บัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ที่นิมนต์ไปงานพระราชพิธี

ในวันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
วัด
ตำบล
หมายเหตุ
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต จร. วัดคณิศรธรรมิการาม ปลาปาก เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูเมธีธรรมประโชติ จร. วัดกุตาไก้เหนือ กุตาไก้ จต.กุตาไก้
๓. พระครูปทุมกิจจาภรณ์ จร. วัดศรีบัวบาน นามะเขือ จต.นามะเขือ
พระครูธำรงสังฆการ จร. วัดดำรงเมธาราม หนองฮี จต.หนองฮี เขต ๒
พระครูสุศีลสังวร ผจร. วัดคณิศรธรรมิการาม ปลาปาก จต.ปลาปาก เขต ๑
พระครูโพธิรัตนวิมล จร. วัดโพธิศรีสมภิบาล หนองเทาใหญ่ จต.หนองเทาใหญ่
พระครูปภาสวชิรธรรม จร. วัดป่าหนองฮี หนองฮี  
พระครูวิเวกธีรากร จร. วัดป่าเมธาวิเวก หนองฮี  
พระครูโกศลชยาภรณ์ จร. วัดโพธิ์ชัย หนองฮี  
๑๐ พระครูวีรวงค์สังวรกิจ จร. วัดโพนทา กุตาไก้  

บัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
ที่นิมนต์ไปงานพระราชพิธี

ในวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
วัด
ตำบล
หมายเหตุ
พระครูสุนันท์ธรรมสถิต จร. วัดคณิศรธรรมิการาม ปลาปาก เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ จร. วัดธาตุมหาชัย มหาชัย รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
๓. พระครูศรีธรรมากร จร. วัดห้วยไหล่ มหาชัย จต.มหาชัย
พระครูพิสิฐสีลาภรณ์ จร. วัดโพนสวรรค์ โคกสูง จต.โคกสูง
พระครูอรุณสุตาภรณ์ จร. วัดจอมแจ้ง โคกสว่าง จต.โคกสว่าง
พระครูประภาตสารกิจ จร. วัดอิสานภาลัย ปลาปาก จต.ปลาปาก
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ จร. วัดป่ามหาชัย มหาชัย  
พระครูอุดมวรรณคุณ จร. วัดสามัคคีธรรม โคกสว่าง  
พระครูโสภณศาสนธรรม จร. วัดหนองบัว มหาชัย  
๑๐ พระครูโสภิตนันทธรรม จร. วัดไทยงาม หนองเทาใหญ่  แผนงานการประชุมคณะสงฆ์ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ตารางแผนงานการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาส และพระเลขนุการ
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ครั้งที่
วันที่
วัน
แรม
เดือน
พ.ศ
รายงานการประชุม
สถานที่
หมายเหตุ
-
๑๔
ม.ค
๒๕๕๙
การประชุมพระสังฆาธิการระดับ
วัดคณิศรธรรมิการาม
-
๑๑
มี.ค
๒๕๕๙
เจ้าคณะตำบล,รองเจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาส
วัดคณิศรธรรมิการาม
-
พ.ค
๒๕๕๙
รองเจ้าอาวาส,รักษาการแทนเจ้าอาวาส
วัดคณิศรธรรมิการาม
-
ก.ค
๒๕๕๙
และพระเลขานุการ
วัดคณิศรธรรมิการาม

ตารางแผนงานการประชุมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอปลาปาก
และการลงอุโบสถเคลื่อนที่ของคณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ประจำปี ๒๕๕๙
ที่
วันที่
ขึ้น
แรม
เดือน
พ.ศ
สถานที่ลงอุโบสถสังฆกรรม
บ้าน
ตำบล
วัตถุประสงฆ์
๑๕
ส.ค
๒๕๕๙
วัดป่าเมธาวิเวก
หนองฮี
หนองฮี
เพื่อให้แต่ละตำบล
๑๘
๑๕
-
ส.ค
๒๕๕๙
วัดศรีนวลบูรพาราม
นาศรีนวล
โคกสว่าง
ร่วมทำบุญในพรรษา
-
๑๔
ก.ย
๒๕๕๙
วัดหนองบัวศรีปทุม
หนองบัว
มหาชัย
กับคณะสงฆ์
๑๖
๑๕
-
ก.ย
๒๕๕๙
วัดธรรมขันธ์จันศรี
นาเรียง
กุตาไก้
อำเภอปลาปาก
-
๑๕
ต.ค
๒๕๕๙
วัดโพธิ์ชัยศรี
โคกสูง
โคกสูง
ของทุกๆ ปี
๑๖
๑๕
-
ต.ค
๒๕๕๙
ออกพรรษาแต่ละวัดแต่ละตำบล

พระภิกษุผู้สวดพระปาฏิโมกข์
ในการลงอุโบสถสังฆกรรมเคลื่อนที่แต่ละตำบล ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙
ที่
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
สถานที
ตำบล
วัน
วันที่/เดือน/พ.ศ
ขึ้น
แรม
พระครูปภาสวชิรธรรม
อาภากโร
วัดป่าหนองฮี
วัดดำรงเมธาราม
หนองฮี
พุธ
๓/ส.ค/๕๙
-
๑๕ ค่ำ
พระสาม
จรณธมฺโม
วัดดุษฎีคณิศรบวรฯ
วัดศรีนวลบูรภาราม
โคกสว่าง
พฤหัสบดี
๑๘/ส.ค/๕๙
๑๕ ค่ำ
-
พระวงค์ประจักร
กตปุญฺโญ
วัดโนนคูณ
วัดหนองบัว
มหาชัย
พฤหัสบดี
๑/ก.ย/๕๙
-
๑๔ ค่ำ
พระสาม
จรณธมฺโม
วัดดุษฎีคณิศรบวรฯ
วัดธรรมขันธ์จันศรี
กุตาไก้
ศุกร์
๑๖/ก.ย/๕๙
๑๕ ค่ำ
-
พระปลัดวงค์ประจักร
กตปุญฺโญ
วัดโนนคูณ
วัดโพธิ์ชัยศรี
โคกสูง
เสาร์
๑/ต.ค/๕๙
-
๑๕ ค่ำประวัติอำเภอปลาปาก ประวัติจังหวัดนครพนม วัฒนธรรมชนเผ่า ประเพณีไหลเรือไฟ
สรภัญญะพื้นบ้านอีสาน ประวัติบ้านมหาชัย สรภัญญะบ้านหนองฮี เทศน์แหล่อีสาน
ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม      

ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์ จังหวัดนครพนม
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดนครพนม
จำนวนวัดในจังหวัดนครพนม
รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
พระครูสัญญาบัตร อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม