อุโบสถสัญจร เคลื่อนที่
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๙


อุโบสถสัญจร คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๙
พระสงฆ์ลงอุโบสถ ๑๖๒ รูป อุบาสิกอุบาสิกา ๘๐๐ คน
ณ วัดหนองบัวศรีประทุม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


อุโบสถสัญจร คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ วัดบ้านนาสีนวล( วัดศรีนวลบูรพาราม) ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระสงฆ์ลงอุโบสถ๑๗๒รูปอุบาสิกอุบาสิกา๗๐๐คน


คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ลงอุโบสถสัญจร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๙
ณ วัดป่าเมธาวิเวก ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระสงฆ์ที่ร่วมสังฆกรรม จำนวน ๑๘๗ รูป ฟังการแสดงปาฏิโมกข์ และร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ จังหวัดนครพนม
รายชื่อพระอุปัชฌาย์ จังหวัดนครพนม
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดนครพนม
จำนวนวัดในจังหวัดนครพนม
รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
พระครูสัญญาบัตร อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม